LUYT wijn verstrekt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaart u meerderjarig te zijn.

LUYT  is een onderdeel van Van Luyt wijn, Lankelaar 19, 5737 ES. Lieshout.

 

Artikel 1.    Algemeen

1.1       Onder ‘luytwijn’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: LUYT wijn en Van Luyt wijn

1.2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met LUYT wijn voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien LUYT wijn voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bigdealdranken erkend.

1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2.   Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door LUYT wijn en gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden LUYT wijn eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Luyt wijn of een door LUYT wijn verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn LUYT wijn en afnemer hieraan gebonden.

2.4       Aanbiedingen van LUYT wijn gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5       LUYT wijn kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3.    Prijzen/Prijsverhoging

3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s uitgedrukt, inclusief accijns en inclusief omzetbelasting (BTW), exclusief verpakkingskosten en bezorgingskosten.

3.2       LUYT wijn garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4.    Aflevering

4.1       Indien artikelen uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na betaling verzonden, tenzij anders afgesproken. Voor het verzenden van bestelde artikelen brengt LUYT wijn verzendkosten in rekening. De levering van bestelde artikelen vindt plaats op het bij LUYT wijn bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.3       Aan de leveringsplicht van LUYT wijn zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LUYT wijn geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.4       In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.5       LUYT wijn is niet verantwoordelijk voor beschadiging of breuk door verzending van artikelen.

 

Artikel 5.    Levertijd

5.1       Een door LUYT wijn opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van LUYT wijn zijn, waarna LUYT wijn zal trachten om binnen 2 werkdagen levering te doen plaatsvinden.

5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal LUYT wijn (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 2 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6.    Ontbinding

6.1       Onverminderd de rechten van LUYT wijn op basis van de wet is LUYT wijn gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan LUYT wijn omstandigheden ter kennis komen die LUYT wijn goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien LUYT wijn bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan LUYT wij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LUYT wijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij LUYT wijn, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan LUYT wijn heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij LUYT wijn. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de herroepingsverklaring) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), ongeopend en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt LUYT wijn na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4       De consument heeft geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.

6.5       Bij onjuiste verstrekking van gegevens over de leeftijd van de consument is LUYT wijn gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en eventuele sancties te treffen.

 

Artikel 7.    Overmacht

7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop LUYT wijn geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij LUYT wijn en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LUYT wijn de verbintenis had moeten nakomen.

7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door LUYT wijn niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4       Indien LUYT wijn bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8.    Garantie

8.1       LUYT wijn biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2       LUYT wijn is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan LUYT wijn) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of telefonisch te melden aan LUYT wijn. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan LUYT wijn schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. LUYT wijn is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of breuk door verzending van artikelen. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4       Indien klachten van de afnemer door LUYT wijn gegrond worden bevonden, zal LUYT wijn naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van LUYT wijn en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van LUYT wijn) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van LUYT wijn gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van LUYT wijn voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5       LUYT wijn is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6       Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens LUYT wijn in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LUYT wijn en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.7       Genoemde jaartallen van wijnen op de website zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. LUYT wijn streeft ernaar om altijd correcte jaartallen uit te leveren zoals deze ook vermeld staan op de website, maar als een bepaald oogstjaar niet meer op voorraad is, wordt automatisch een nieuwe oogstjaar uitgeleverd.

 

Artikel 9.    Betaling

9.1       Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een Vooruitbetaling per Bank / Giro of iDeal plaats te vinden voor dat er verzending kan plaatsvinden van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2       Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3       In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van LUYT wijn en de verplichtingen van de afnemer jegens LUYT wijn onmiddellijk opeisbaar.

9.4       Indien LUYT wijn haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimumbedrag van 250 euro.

9.5       Indien LUYT wijn kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10.    Eigendomsvoorbehoud

10.1      De eigendom van alle door LUYT wijn aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij LUYT wijn zolang de afnemer de vorderingen van LUYT wijn uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LUYT wijn wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2      De door LUYT wijn geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3      De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4      De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LUYT wijn of een door LUYT wijn aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LUYT wijn haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LUYT wijn zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LUYT wijn.

 

Artikel 11.    Privacy

11.1      LUYT wijn respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door LUYT wijn niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2      Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van LUYT wijn kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen LUYT wijn (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van LUYT wijn. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. LUYT wijn is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van LUYT wijn, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. LUYT wijn is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3      LUYT wijn verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor LUYT wijn geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 12.    Intellectuele eigendomsrechten

12.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door LUYT wijn geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij LUYT wijn en/of haar leveranciers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van LUYT wijn de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

12.2      Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13.   Toepasselijk recht

13.1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LUYT wijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 14.   Geschillen

14.1      De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar LUYT wijn Klantenservice op het nummer 06-18808690, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingstijd.

No products in the cart.